Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 De verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Elshout Automatisering BV gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk overeen zijn gekomen.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Elshout Automatisering BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Offertes.
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is vermeld.
2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.
3.1 Elshout Automatisering BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elshout Automatisering BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elshout Automatisering BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elshout Automatisering BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elshout Automatisering BV zijn verstrekt, heeft Elshout Automatisering BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Elshout Automatisering BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elshout Automatisering BV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Elshout Automatisering BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Honorarium, tarieven en betaling.
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Indien niet op basis van een vaste vergoeding wordt gewerkt dan worden noodzakelijke reis- en verblijfkosten en kosten van derden die noodzakelijk zijn en in het kader van de opdracht zijn gemaakt afzonderlijk in rekening gebracht.
4.3 Indien niet op basis van een vaste vergoeding wordt gewerkt dan verplicht Elshout Automatisering BV zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en deze op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.
4.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen een maand na factuurdatum worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn. Delen van maanden worden voor de berekening van de rente in aanmerking genomen als volle maanden. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.
4.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Elshout Automatisering BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Elshout Automatisering BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 5: Wijziging in de opdracht.
5.1 Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
5.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoer van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Elshout Automatisering BV ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen niet schriftelijk opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Eigendommen van opdrachtgever.
6.1 De opdrachtgever draagt het risico voor zaken en goederen welke aan Elshout Automatisering BV zijn toevertrouwd. Wil de opdrachtgever bedoeld risico gedekt zien, dan dient hij deze voor eigen rekening te verzekeren.
Artikel 7: Intellectuele eigendom.
7.1 Wanneer hierna van programmatuur wordt gesproken dan omvat dit alle ontwerpen, programmacodes, documentatie en informatie.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft alle door Elshout Automatisering BV ontworpen programmatuur in eigendom van Elshout Automatisering BV.
7.3 Elshout Automatisering BV stelt aan opdrachtgever de in de overeenkomst omschreven programmatuur ter beschikking en verleent haar het niet exclusieve en niet-overdraagbare recht deze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.
7.4 Het gebruiksrecht is gebonden aan het bedrijf van opdrachtgever.
7.5 Opdrachtgever kan kopieën maken voor eigen gebruik.
7.6 Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om de inhoud en de toepassingsmogelijkheden van de programmatuur geheim te houden.
7.7 Elshout Automatisering BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie.
8.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
9.1 Elshout Automatisering BV is gehouden de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Indien er toch schade ontstaat door of tijdens de werkzaamheden, uitgevoerd door Elshout Automatisering BV, zowel aan opdrachtgever als aan derden en zowel direct als indirect, dan zal de schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer bedragen dan tweemaal de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
9.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elshout Automatisering BV of haar ondergeschikten.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Elshout Automatisering BV tegen alle verdergaande aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen.
9.4 Elshout Automatisering BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
9.5 Elshout Automatisering BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10: Overmacht.
10.1 Bij overmacht, waaronder mede wordt verstaan ziekte van personen in dienst of gebruikt door Elshout Automatisering BV, en bij andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van Elshout Automatisering BV niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Elshout Automatisering BV doet de opdrachtgever onverwijld mededeling hiervan. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
10.2 Indien Elshout Automatisering BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Annulering.
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan alle door Elshout Automatisering BV met het oog op de opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Elshout Automatisering BV op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesses.

Artikel 12: Levering.
12.1 De opgaven van leveringstermijnen in de offertes en overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding zal Elshout Automatisering BV in overleg treden met de opdrachtgever.
12.2 De opdrachtgever is verplicht de opdracht direct na gereedkomen in ontvangst te nemen.
12.3 Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
12.4 Reclames zoals bedoeld in het vorige lid zijn slecht mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of gemodificeerd.
12.5 Indien een klacht gegrond is, zal Elshout Automatisering BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13: Ontbinding.
13.1 Mocht de opdrachtgever een van haar verplichtingen jegens Elshout Automatisering BV niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft Elshout Automatisering BV het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren.

Artikel 14: Toepasselijk recht.
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de met Elshout Automatisering BV afgesloten overeenkomsten.
14.2 Bij geschillen wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Elshout Automatisering BV.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.